logo

Slot machine technieken lijn 9


slot machine technieken lijn 9

en met.
De begiftigde kan het tegenbewijs daarvan leveren.
34 van het decreet van (B.S.: ).
De parameters, vermeld in het eerste lid, worden als volgt gedefinieerd : 1 a de jaarlijkse bruto-opbrengst of, bij gebrek daaraan, de brutohuurwaarde van het goed; 2 b de leeftijdscoëfficiënt, vermeld in de onderstaande tabel, naargelang de leeftijd van de persoon op het hoofd van.
Het verschil tussen de deviatielijst en de stuurtafel ligt in het feit hoe de kompasafwijking, gepresenteerd wordt.In tegenstelling tot de Hollandse boot bezaten ze vier gangen in de zijde en waren ze gladboordig gebouwd.De aanvraag, vermeld in het eerste lid, moet worden ingediend bij het bevoegde personeelslid op zijn vroegst de laatste dag van de belastbare periode en uiterlijk drie maanden na de laatste dag van de belastbare periode op straffe van verval.Hoofdstuk 4 - Kilometerheffing (Hoofdstuk 4 gewijzigd door art.De bouw van een Dorstense aak duurde ongeveer drie a vier maanden en gaf dan 12 personen werk aldus een tekst in het museum te Duisburg.Dordtse koolhaalder, Dordtsche koolhaelder, Dortsche koolhaelder : Klik hier voor afbeelding bepaald 17de eeuws scheepstype, echter onvoldoende bekend.Verplichte voorziening op snelle motorboten.Dat voorrecht vervalt na achttien maanden vanaf de dag van het overlijden als het bevoegde personeelslid geen gerechtelijke vervolging voor het einde van die periode aangevangen heeft.Voor de motorvoertuigen of de samengestelde voertuigen, bestemd voor het vervoer van goederen, waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht 3,5 ton overschrijdt, maar minder bedraagt dan 12 ton, bedraagt de belasting 0 euro.De tekst is in werking casino slot gratis spelen kerching getreden vanaf het aanslagjaar 2015.Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder tariefzone : een begrensd wegsegment met een vast begin- en eindpunt waarop bij gebruik in een welbepaalde rijrichting op elk moment een eenduidig bepaald en afstandsgerelateerd tarief Tz van toepassing.
De tekst treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum en ten vroegste op (art.
Dordtse zandaak, kleine zandaak van rond de tien ton, met klein plat spiegeltje en alleen voor de mast gedekt.
Geen akte die in het buitenland verleden is en de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed, een schip of een vaartuig tot voorwerp heeft, wordt in België tot overschrijving of inschrijving in de registers van een hypotheekbewaarder toegelaten, blackjack online gokken zeeland als er niet een.
De Vlaamse Regering kan de regels bepalen voor de rechtstreekse vervolging.Onder die overeenkomsten worden zowel de leasingovereenkomsten, vermeld in artikel 44, 3, 2, b van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, als de leasingovereenkomsten, vermeld in de uitvoeringsbesluiten van het Wetboek van Vennootschappen, begrepen.Houten, bijna rechthoekig, gladboordig vaartuig met plat vlak en haakse kimmen.In afwijking van het eerste lid, zijn de volgende bepalingen van deze titel niet van toepassing op de kilometerheffing: - hoofdstuk 2; - hoofdstuk 3, met uitzondering van artikel.11,.13,.1, eerste lid, 10, en tweede lid, 6,.1, 2, tweede lid; - hoofdstuk 4; - hoofdstuk.In afwijking van artikel.1, 4, worden voor de belastingen, vermeld in artikel 3, eerste lid, 4, van de bijzondere wet van betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, de procedures die vór zijn opgestart in toepassing van artikel.De Vlaamse Regering bepaalt welk percentage van de leegstandsheffing bedrijfsruimten die elk jaar geïnd wordt, en van de heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen die elk jaar geïnd wordt, met uitzondering van de gemeentelijke opcentiemen, de interesten en de administratieve geldboetes, aan de gemeenten wordt doorgestort.Het verlaagde tarief, vermeld in het eerste lid, is ook van toepassing op gelijkaardige onroerende goederen van gelijkaardige rechtspersonen die opgericht zijn volgens en onderworpen zijn aan de wetgeving van een staat van de Europese Economische Ruimte, en die bovendien hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur.De belasting op de personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en de minibussen, vermeld in artikel.2, vierde lid, 1, die worden geacht in het verkeer te zijn gesteld in het Vlaamse Gewest, met uitzondering van de voertuigen die worden geacht in het verkeer te zijn gesteld.


Sitemap