logo

Slot machine concessie Duitsland


slot machine concessie Duitsland

De belastingen, vermeld het legaliseren van online gokken in deze codex, verjaren na verloop van vijf jaar vanaf de slot machine vegas regels datum waarop ze betaald moeten zijn.
Voor de personenauto's, de auto's voor dubbel gebruik en de minibussen die na 31 december 2015 worden ingeschreven in het repertorium van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid wordt de belasting berekend, op basis van de tabel, vermeld in paragraaf 2, met in achtneming van volgende.
Het verlaagde tarief, vermeld in het eerste lid, 7, wordt toegekend vanaf het aanslagjaar waarin uiterlijk op 31 maart aan de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie gemeld wordt dat een rechtspersoon erkend is overeenkomstig artikel 7, tweede lid, van het decreet van tot oprichting.166 van het decreet van 19 dec.Het verlaagde tarief, vermeld in het eerste lid, is ook van toepassing op gelijkaardige onroerende goederen van gelijkaardige rechtspersonen die opgericht zijn volgens en onderworpen zijn aan de wetgeving van een staat van de Europese Economische Ruimte, en die bovendien hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur.127 van het decreet van 19 dec.De opschorting wordt ongedaan gemaakt als de renovatiewerken die opgenomen zijn in de stedenbouwkundige vergunning of in het gedetailleerde renovatieschema, op het einde van de periode van opschorting niet beƫindigd zijn, tenzij op dat ogenblik een periode van vrijstelling loopt met toepassing van artikel.1.2.
De belasting op de personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en de minibussen, vermeld in artikel.2, vierde lid, 1, die worden geacht in het verkeer te zijn gesteld in het Vlaamse Gewest, met uitzondering van de voertuigen die worden geacht in het verkeer te zijn gesteld.
Op een rechtshandeling die onderworpen is aan een opschortende voorwaarde, wordt het verdeelrecht alleen geheven als de voorwaarde is vervuld.
37 van het decreet van (B.S., ).
De aanwezigheid van een roetfilter als vermeld in artikel.2, tweede lid, wordt vastgesteld op basis van de PM-gegevens of op basis van de gegevens over de premie voor de aankoop en installatie van emissieverminderende voorzieningen in wegvoertuigen met een dieselmotor.24) Afdeling 2 - Controle ter plaatse Artikel.1.62 van het decreet van 19 dec.Als met toepassing van artikel.2 een aanbod tot afgifte van kunstwerken wordt gedaan, gaat de termijn van vijf jaar, vermeld in artikel.1, ten aanzien van de belasting die niet door de afgifte van kunstwerken is voldaan ingevolge weigering of gedeeltelijke aanvaarding van het aanbod, pas.De vrijstelling, vermeld in het eerste lid, heeft alleen betrekking op de waarde van de maatschappelijke rechten die op datum van de terugbetaling ervan minstens drie jaar volgestort zijn.De belastingplicht, de belastbare grondslag, het tarief, de vrijstellingen en de verminderingen worden bepaald door het ogenblik waarop de rechtshandeling is gesteld.Dezelfde regel is van toepassing als het gaat over een voor een beperkte tijd gevestigd vruchtgebruik, waarbij de opbrengst van de goederen, vermeld in punt 6, als grondslag van de kapitalisatie wordt genomen; 8 voor de blote eigendom : de waarde van de volle eigendom.Het voordeel van de toepassing van de tariefvermindering uit dit artikel kan niet gecombineerd worden met de premies, vermeld in artikel.2.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van, als die premies betrekking hebben op dezelfde beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten als de beheersmaatregelen, de werkzaamheden of de diensten.Als de zekerheid, vermeld in het eerste lid, ontoereikend wordt, moet de betrokken beroepspersoon, binnen de door het bevoegde personeelslid vastgestelde termijn, een aanvullende zekerheid stellen.Als de verbintenissen, vermeld in paragraaf 2, 5, niet worden nageleefd, is de verkrijger gehouden tot betaling van de aanvullende rechten.


Sitemap